Трудово право, здравословни условия на труд от Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“

1
Всеки може да извърши регистрация на собствено дружество пред Търговски регистър изцяло онлайн с помощта на Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“.
2
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“, предоставя консултации на работодатели и работници, за сключването, изпълнението и прекратяването на трудови договори. Също спазване на законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
3
Защитаваме страните в хода на дисциплинарни производства.
4
Представляваме пред съд работодателя или работника в искове за оспорване на дисциплинарни наказания, както и в производства по искове за заплащане на трудови възнаграждения, обезщетения и други.
5
Изготвяме индивидуални и колективни трудови договори и консултираме клиентите си при промени в трудовото законодателство.
6
Представляваме клиентите си пред органите, контролиращи спазването на трудовото законодателство и изискванията за здравословни условия на труд. Оспорваме издадени от тези органи предписания, актове и наказателни постановления.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ