1
Законът за медиацията действа в България повече от петнадесет години, но въпреки това медиацията все още не е застъпена значително в разрешаването на спорове в България.  Поради това, фокусът на Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“  е поставен преимуществено върху  целта, да разясни на обществеността  същността на медиацията, ползите и преимуществата й и сферите на приложението й.
2
Със Закона за медиацията са уредени отношенията, свързани с медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове. Медиацията е  доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове. Именно тези нейни характеристики я разграничават от решаването на спора чрез съд и представляват основните й преимущества. В процедурата по медиация, страните се подпомагат от медиатор, за да постигнат споразумение.
3
Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.
4
Медиацията е процес, основан на взаимни отстъпки и договаряне. Тя е изключително адекватен способ за разрешаване на спорове, свързани със семейството, отглеждането на деца, родителските права и отношенията с децата, при развод. Медиационният процес позволява, страните да достигнат до изгодни за двете страни резултати, без да жертват човешките си взаимоотношения.
5
Медиацията е подходящ начин за уреждане и на търговски спорове. Целта на постигането на споразумение в търговските взаимоотношения е запазването на бизнес отношенията и градирането им за в бъдеще, като същевременно бъдат задоволени интересите да двете спорещи страни.
6
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“  може да ви представлява в процедура по медиация.
7
Адвокат Ивайла Стефанова е сертифициран медиатор и може да ви подпомогне в разрешаването на възникнали спорове, в различни сфери на дейност.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ