1
Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“, защитава физически и юридически лица, повече от десет години, по искове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и по отменените Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
2
Адвокатите ни следят и анализират решенията на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съд, свързани с тълкуването и прилагането на вътрешното законодателство, в областта на отнемането на незаконно продобито имущество.
3
До момента, всички дела, по които дружеството ни е било ангажирано и са приключили с влязло в сила решение, са завършили в полза на представляваните от нас лица.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ