1

Арбитражът е алтернативно на държавното съдопроизводство, в което,  трето, определено от страните лице (арбитър), разрешава възникналия между тях правен спор, съобразно предоставените му правомощия.  Арбитражните производства са значително по-бързи от тези в държавните съдилища.  Те са едноинстанционни.  Актовете на арбитражните съдилища се характеризират със стабилитет и непререшаемост, а постановеното от арбитражния съд  решение има сила на присъдено нещо.

2

Споровете, които имат за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение или ако се касае за спор, по който една от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, са изключени от арбитриране.

3

Все повече хора, осъзнават преимуществото на правото на изберат арбитражен съд и арбитър, пред възможността, спорът им да се отнесе пред  държавния съд.  В арбитражното производство, страните имат право да представят доказателства и да искат събирането на такива без ограничение във времето, с което арбитражът се отличава съществено от държавното съдопроизводство.

4

Адвокат Ивайла Стефанова е арбитър от регионалната листа на Арбитражния съд при БТПП и може да ви защитава пред други арбитражи или да бъде избрана за арбитър, при компетентност на АС при БТПП, за разрешаване на спора.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ