ОБЩИ УСЛОВИЯ И

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на уебсайт: stefanovalaw.com

 

 1. Предмет

Настоящото  изложение съдържа данни за условията и начините, при които Адвокатска кантора ”Stefanova & partners” (Кантората) предоставя сайта www.stefanovalaw.com (Сайта) и условията, при които се осъществява достъпа до него и се използва. Достъпът до Сайта и неговото използване изискват приемане на настоящите общи условия и съгласието на потребителя относно практиките на кантората в областта на личните данни.

 1. Използване на съдържанието

Сайтът съдържа информация за Кантората, екипа й и услугите, които се предоставят от нея. Кантората поддържа раздели „Блог“ и „Често задавани въпроси“ с актуална и полезна правна информация. Никое съдържание на сайта не представлява правна услуга или консултация.

 1. Кореспонденция

За кореспонденция с Адвокатската кантора, трябва да попълните предложените в Сайта формуляри за запитване.

 

 1. Какво представляват Личните данни:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Лични данни“ представляват например: име, ЕГН, идентификационен номер, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, e-mail адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др.

 1. Какво представлява обработването на лични данни:

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 1. Какви лични данни събираме и за какви цели:

При използването на настоящия уебсайт, се събират следните лични данни: име, фамилия, e-mail адрес и телефонен номер.

Събират се само такива лични данни, които са необходими за изпълнението и организацията на нашата дейност, за да успеем да извършим поръчана от вас услуга, или да отговорим на ваше запитване, или които Вие сте ни предоставили доброволно. При осъществяване на тези действия спазваме подходящи стандарти за поверителност, които съответстват на Закона за защита на личните данни, Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

 • Форма за запитване – данните, събирани чрез формата за запитване (Име, Фамилия, е-mail адрес, телефонен номер), служат единствено, за да отговорим на вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.
 • Коментари– Данните, които доброволно предоставяте чрез формата за коментари (Име, Фамилия) се използват единствено за изразяване на Вашето мнение в сайта. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.
 1. Какви мерки за сигурност предприемаме:

Адвокатска кантора „Stefanowa & partners” предприема адекватни технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

 1. Как да проверите каква информация съхраняваме за Вас:

За да проверите каква информация съхраняваме за Вас, можете да се свържете се с кантората на телефон: +359885250659 както и на e-mail адрес: varna@stefanovalaw.com

 1. Какви са вашите права:

Субектът на данни има следните права:

 • Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, както и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните;
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора, ако негови лични данни се обработват;
 • Да поиска коригиране на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
 • Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими;
 • Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни.
 1. Какво представлява „бисквитката” (cookie)?

“Бисквитката” (cookie) представлява малък по обем файл, съдържащ в себе си текстова информация. „Бисквитките” изпълняват различни функции и се използват предимно:

 • за да ви разграничават от останалите потребители на конкретния уебсайт;
 • за да улеснят Вашето сърфиране.

„Бисквитките” се използват, за да съберат анонимна информация за потребителите на съответния уебсайт като това ще спомогне да се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според предпочитанията на потребителя.

Уебсайтът stefanovalaw.com използва:

 • Google Analytics – онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, с цел да се анализират Вашите действия в уебсайта.
 • Плъгини на социалните мрежи – този уебсайт използва плъгини на социалните мрежи Facebook, LinkedIn и Instagram. На определени страници в сайта са разположени бутони на социалните мрежи.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено за анализи на потребителското поведение и за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта.

 1. Принципи за защита на данните

При обработване на лични данни, спаваме основните принципи за защита на данните, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни се обработват при спазване на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субекта на данните, точност, пропорционалност, отчетност, сигурност, цялостност и поверителност. Личните данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели и се ограничават до това, което е необходимо за съответната цел на обработване. Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.

 1. Кога можем да разкрием лични данни:
 • при изрично съгласие от Ваша страна,
 • когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата)
 • когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона.
 1. Съхраняване и унищожаване на данните:

Не съхраняваме лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период, отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

Личните данни се унищожават, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 1. Обща информация за политиката

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменения на приложимото българско или европейско законодателство, както и вследствие на задължителни предписания, дадени от компетентния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни).

Адвокатска кантора ”Stefanova & partners” ще информира субектите на лични данни за измененията или допълненията на тази Политика за защита на личните данни, чрез публикация на актуализирана Политика на интернет страницата ни.

 1. Информация за контакт с компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Интернет страница: cpdp.bg

Вашите данни се обработват от адвокат Ивайла Неделчева Стефанова

 • Добричка адвокатска колегия
 • вписана в регистъра на адвокатите в България под № 1700017993
 • сл.адрес: град Добрич, ул. Генерал Киселов №3, ет. 3, офис 3
 • тел. +359885250650