• Как да проверим наложени ли са запори върху МПС?

  В Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ често отговаряме на въпроса, как да проверим дали върху МПС, земеделска техника или друга движима вещ, са наложени запори? До сега, не съществуваше единен публичен регистър  за въвеждане на данни за запорите и възможност за извършване на публична проверка за тях.

  През 2022г. бяха приети промени в Гражданско-процесуалния кодекс, които предвидиха създаването на Единна входна точка за запори. В нея  следва да се въвеждат запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон. Условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система са определени с НАРЕДБА № Н-3 от 6 април 2023 г., издадена от Министерството на правосъдието, обнародвана в ДВ, която влиза в сила на  18.07.2023г.  В нея ще се съдържат данни за всички наложени запори от частните и държавни съдебни изпълнители, върху движими вещи, за които в закон е предвидена регистрация – например МПС, земеделска техника и други. Наредбата обаче не предвижда  в Единната входна точка за запори да се отразяват и запорите, наложени от органите на НАП.

  Съгласно чл.2, ал.5 от Наредбата, всяко лице има свободен достъп до публичната част на Системата.  Той ще се осъществява по електронен път, срещу заплащане на такса от 5 лева.

  !!! Ние, от Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“  препоръчваме  винаги, при покупка на движими вещи, подлежащи на регистрация, да изисквате удостоверение от Единна входна точка за запори. Това, както и справката от НАП за липса на публични задължения на продавача, ще създаде по-голяма правна сигурност  относно наличието на тежести върху вещта.!!!

  Юли 2023г.

 • Кой и как може да се регистрира в Бюрото по труда?

  През последните няколко години, България и светът са изправени пред поредица от кризи. Пандемията от Ковид 19 и войната в Украйна, съпътствани от повишаваща се инфлация поставят хората пред редица трудности. Някой от тях, вероятно ще загубят работата си, поради забавения растеж на икономката.

  Това провокира екипа на Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ да разработи достъпен „пътеводител“, с който да улесни лицата, които търсят работа и желаят да се регистрират в Агенцията по заетостта. Регистрацията в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) на търсещите работа лица е задължително условие за ползване на предоставяните от Агенция по заетостта услуги.

  Регистрацията се извършва в дирекциите „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес на лицето. Могат да се регистрират и да упражняват права по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта:

  –          българските граждани;

  –          граждани на страни – членки на Европейския съюз или на други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;

  –          чужденците, с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;

  –          лицата, на които е предоставено право на убежище или международна закрила;

  –          лицата, ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците;

  –          лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;

  –          лицата – граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо сътрудничество, или на Конфедерация Швейцария;

  –          членове на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване;

  –          притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.

  Търсещите работа могат да се регистрират в една от следните групи:

  –          безработни – лица, които не работят, търсят работа и имат готовност да започнат работа в 14-дневен срок от уведомяването им от ДБТ;

  –          заети, които желаят да сменят работата си;

  –          учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;

  –          лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България,

  –          лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.

  Тук можете да намерите подробни инструкции за това, как да направите онлайн регистрация в Агенцията по заетостта.

  август 2022г.

 • Дължи ли се данък върху доходите от наем?

            ✍ Доходите от наем на недвижим имот, придобити от физически лица, с изключение на доходите от наем/аренда на земеделска земя, подлежат на облагане с данък върху доходите. Ако сте местно физическо лице за България и получите доходи от отдаване под наем на имот в България или в чужбина, следва да ги обявите в годишна си данъчна декларация. Те се облагат с данък от 10%, след приспадане на 10% нормативно признати разходи.

  ◓ Ако Вашият наемател е предприятие или самоосигуряващо се лице, доходът се декларира от него, а в противен случай – от наемодателя.

  ◒ Данъкът се декларира и внася авансово в следните срокове:
  •  до 30 април, 31 юли, 31 октомври, съответно за първото, второто и третото тримесечие на годината;
  •  от 10 януари до 30 април на следващата календарна година за окончателно довнасяне на данъка и подаване на годишна данъчна декларация.

             ◑ Когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице, наемодателят може да заяви писмено пред наемателя, че желае да му бъде удържан данък за четвъртото тримесечие на годината. В този случай срокът за внасяне и деклариране е до 31 януари на следващата година.

            Ако получателят на дохода от наем е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто, авансов данък се дължи след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лева. Когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице, наемодателят трябва да е представил пред наемателя копие на експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК. Задължително условие е експертното решение да е валидно към датата на изплащане на дохода от наем.

  март 2022 г.

 • Обявяване на ГФО

  Клиентите на  Адвокатска кантора „Stefanowa & partners” , които осъществяват дейност, като еднолични търговци, чрез дружества, регистрирани по Търговския закон или чрез юридически лица с нестопанска цел, следва да се информират за реда за публикуване на годишните си  финансови отчети (ГФО).

  ✔ Съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството, всички търговци по смисъла на Търговския закон, юридическите лица с нестопанска цел и всички останали предприятия следва да публикуват ГФО в срок до 30 септември на следващата година. Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието има задължение за изготвянето му.

  ✔ Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период  декларират еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите; декларацията се публикува в срок до 30 юни на следващата година.

  ✔ Едноличните търговци не подават декларация, че не са осъществявали дейност през отчетния период.

  📌 Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, считано от 01.01.2022г., изпълнението на задължението за подаване на ГФО към Агенция по вписванията в съответните законовоопределени срокове е освободено от заплащане на държавна такса.

  Февруари  2022г.

 • Как да защитя правата си, при инвестиция в недвижим имот?

  Най-популярното капиталовложение  в  България,  е това в недвижими имоти. Развиващите се инфлационни процеси в последните месеци, засилиха многократно инвестиционния интерес към този вид активи, което прави особено важен въпроса за защита на инвеститора при покупката на имот.

  Основните  опасности при закупуването на недвижим имот, са свързани с установяването на правото на собственост на имота, индивидуализация, oбременяването му с  тежести, както и имущественото и дългово състояние на продавача.

  С разпоредбата на чл.586, ал.1 от ГПК, проверката на собствеността е възложена на нотариуса, който, при издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.

  Принципно обаче, нотариусът няма задължение да изследва наличието на тежести върху имота или  на факти, които биха могли да обосноват недействителност на сделката. За  да се намали риска  при този вид сделки е необходимо да се извърши детайлно проучване както на имота, така и на неговия собственик, като проверките следва да обхващат период от десет години, преди сключване на сделката. Публична информация за сделките с недвижими имоти се намира в Имотния регистър, който се води от Агенция по вписванията.

  Ако имотът, предмет на сделката е земеделска земя  е необходимо, освен в Агенция по вписванията, да се направи справка в Службата по земеделие по местонахождение на имота, от която да се установи, има ли регистрирани договори за наем и кое лице обработва имота.

  Необходимо е, да се изиска удостоверение от Националната агенция по приходите, за наличието на публични задължения на продавача, към датата на сделката.

  Нашата кантора препоръчва, да се изискват удостоверения, издадени от Камарата на частните съдебни изпълнители и от  Държавен съдебен изпълнител в Районния съд, по адреса на продавача, за наличието на висящи изпълнителни дела. Ако продавачът е юридическо лице – да се изиска удостоверение от Окръжния съд по седалището му, за започнало производство за обявяване в несъстоятелност.

  Препоръчваме, във всички случаи, да се свържете с адвокат, който ще Ви подпомогне в извършването на цялостно проучване на имота и страните по сделката, така, че да защитите инвестициите си, по най-добрия начин. Такива консултации се предоставят и от нотариални кантори и агенции за недвижими имоти, но нашето становище е, че  най-адекватнато би било мнението на адвокат, тъй като той е ангажиран професионално  с този вид услуги и ще защитава само Вашия интерес.

  Декември 2021г.

 • Какво да направя, ако наследодателят ми е оставил дългове?

  Правото на наследяване възниква с настъпване на смъртта на наследодателя, към който момент се отрива наследството. То включва всички имуществени права (активи)  и задължения (пасиви) на наследодателя.

  В някои случаи,  пасивите, включени в наследствената маса, надвишават активите й. Поради това, наследниците следва  внимателно да преценят, дали да приемат наследството или да се откажат от него. Приемането може да се извърши както с конкретни фактически действия, така и с действия, от които приемането се подразбира. При приемане на наследството, последващият отказ от него е недействителен.

  Отказът от наследство се осъществява чрез писмено, нотариално заверено заявление, което се вписва в специална книга в районния съд по мястото на откриване на наследството.  Всеки един от наследниците може да приеме наследството по опис. Наследството се приема само по опис от   малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица.

  Както приемането, така и отказа от наследство не се погасяват по давност. Наследникът обаче, може да бъде призован да заяви приема  или се отказва от наследството,  в определен от съда срок.

  Нашата кантора  препоръчва, да се консултирате с компетентен адвокат, преди да предприемете каквито и да е действия по приемане или отказ от наследство.

  декември 2021г.

 • Под каква правна форма, да извършвам търговска дейност?

  Клиентите на Адвокатска кантора „Stefanowa & partners”, често поставят въпроса, под каква правна форма, да извършвам търговска дейност?

  За да се отговори на този интерес, следва да се съобразят конкретните характеристики и цели на учредителите , както и да се вземат предвид, какви данъчни и осигурителни тежести, възникват за всеки един от тях и за юридическото лице, което ще учредят.

  В България най-използваните правни форми са тези на Дружество с ограничена отговорност (ООД), Акционерно дружество (АД) и Едноличен търговец (ЕТ).
  За регистрация като едноличен търговец не се изисква внасяне на капитал и поради характера си, не изисква съдружници. Процедурата по заличаване (прекратяване) на едноличния търговец е сравнително по-улеснена, в сравнение таи, за останалите търговци.
  Съдружниците в ООД, съответно едноличният собственик, ако дружеството е еднолично, не отговарят пряко към кредиторите за задълженията на дружеството. Минималният изискуем капитал е в размер на 2 лв. и регистрацията е сравнително опростена.
  Акционерите в АД, съответно едноличният собственик на ЕАД, не отговарят пряко със своето имущество към кредиторите за задълженията на дружеството. Минималният изискуем капитал е в размер на 50 000 лв. Структурата на АД е по-сложна от тази на ООД, но прехвърлянето на акциите, в общия случай, е по-лесно, от прехвърлянето на дялове в ООД.
  Необходимо е, всеки предприемач да постави ясно целите си, след което да съобрази същите с избора на правна форма, чрез която да ги осъществи. Адвокат Ивайла Стефанова от екипа на „Stefanowa & partners”, може да Ви помогне, за да вземете информирано решение преди стартирането на бизнес.

  ноември 2021г.

 • Какво да предприема, когато ми е издаден акт за административно нарушение?

  През последните няколко години, България и светът са изправени пред поредица от кризи. Пандемията от Ковид 19 и войната в Украйна, съпътствани от повишаваща се инфлация поставят хората пред редица трудности. Някой от тях, вероятно ще загубят работата си, поради забавения растеж на икономката.

  Това провокира екипът на Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ да разработи  достъпен „пътеводител“, с който да улесни лицата, които търсят работа и желаят да се регистрират в Агенцията по заетостта. Регистрацията в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) на търсещите работа лица е задължително условие за ползване на предоставяните от Агенция по заетостта услуги.

  Регистрацията се извършва в дирекциите „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес на лицето. Могат да се регистрират и да упражняват права по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта:

  • българските граждани;
  • граждани на страни – членки на Европейския съюз или на други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;
  • чужденците, с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
  • лицата, на които е предоставено право на убежище или международна закрила;
  • лицата, ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците;
  • лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
  • лицата – граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо сътрудничество, или на Конфедерация Швейцария;
  • членове на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване;
  • притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.

  Търсещите работа могат да се регистрират в една от следните групи:

  • безработни – лица, които не работят, търсят работа и имат готовност да започнат работа в 14-дневен срок от уведомяването им от ДБТ;
  • заети, които желаят да сменят работата си;
  • учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;
  • лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.

  Тук можете да намерите подробни инструкции  за това, как да направите онлайн регистрация в Агенцията по заетостта.

  октомври 2021г.