Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
През  1789 г . Бенджамин Франклин пише: „В този свят нищо не може да се счита за сигурно, освен смъртта и данъците“.

В потвърждение, последните изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети от Народното събрание, които влязоха в сила на  03.05.2024г., създават нов механизъм за осигуряване събираемостта на данъчните задължения в България.  Измененията касаят сделките с недвижими имоти, МПС, учредяване на особен залог и др. и променят кардинално досега действащата процедура, като вменяват солидарна отговорност на нотариусите и Агенция по вписванията, при неизпълнението им.

Как ставаше досега?

До 02.05.2024г., тези сделки се извършваха след представяне на декларация от прехвърлителя, че няма  непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Какво се променя?

С измененията в чл.264 и 265 от ДОПК е прието, че прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след проверка, извършена от нотариуса, съдията по вписванията, длъжностното лице по регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или длъжностното лице по вписванията по Закона за особените залози, по електронен път в Националната агенция за приходите, в резултат на която се установи, че прехвърлителят или учредителят на вещни права, съответно ипотекарният длъжник или залогодателят, няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка.

Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след същата проверка, както и след проверка за платен данък върху превозното средство в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите.

Какво следва?

Когато нотариус или съдия по вписванията установи, че  прехвърлителите  имат публични задължения, действията, посочени по-горе, могат да се извършат след заплащане на публичните задължения или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните му задължения да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.

На практика, това означава, че нотариусът или съответния съдия по вписванията или длъжностно лице ще отказват изповядването на сделката или вписването й, докато не бъдат представени доказателства за плащане на всички подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.  

Нашите препоръки

Предвид горното, Адвокатска кантора „Stefanova & Partners препоръчва, да направите предварителна проверка за наличието на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения  по данъчната Ви сметка, преди да пристъпите към осъществяване на посочените по-горе сделки. Това можете да направите чрез достъп до електронните услуги на НАП, ако разполагате с квалифициран електронен подпис, ПИК, издаден от НАП или чрез Е-автентикация към Държавна Агенция за Електронно управление.

Остави коментар:

*

Вашия имейл няма да бъде публикуван.

Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button