Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Облагане на доходи от рента на физически лица

„Вярвам, че земеделската земя, продуктивната земеделска земя, с вода на място, ще бъде много ценна в бъдеще и съм вложил добра сума пари в това.“ казава Майкъл Бъри в интервю за Bloomberg.

Земеделската земя в България е над 52 милиона декара и около  70 % от нея е обработваема.  За последното десетилетие, тя  е поскъпнала над 6 пъти, което я прави привлекателна за инвеститорите . По време на повишена инфлация, тя е един от най-добрите налични активи като инструмент за запазване на капитала.  В исторически аспект, нaй-същественият ĸoмпoнeнт нa възвpъщaeмocттa нa зeмeдeлcĸaтa зeмя e нeйнaтa дoxoднocт или дoxoдът oт peнтa.

Данъчно третиране на доходте от рента на физически лица

Според действащото законодателство в България, получените  от физическите лица доходи от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя са необлагаеми. (чл.13, ал.1, т.24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ). Това правило обаче се дерогира с нормата на чл.13, ал.5 от ЗДДФЛ , според което то не се прилага за доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец, както и за физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които определят облагаем доход по чл. 26.

Чл.1 от Търговския закон определя като търговци физически или юридически лица, които извършват по занятие някоя от сделките, посочени в ал.1,  търговските дружества;  кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации, както и всички лица, които са образували предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1. Съгласно чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, по реда на ал. 1 – 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

В кои случаи доходът от рента на физическите лица подлежи на облагане?

Разглеждайки  цитираните  разпоредби в корелация, се налага извод, че в случаите, в които физическите лица  получават доходи от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя ПО ЗАНЯТИЕ, те са облагаеми с подоходен данък, като се прилага  ставката по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ – 15 %  върху годишната данъчна основа.

Тази позиция се застъпва от приходната администрация и вече е потвърдена с две  решения на Върховния административен съд. С последното, постановено на 10.06.2024г., Върховният административен съд потвърждава, че когато дейността на физическото лице по закупуване и отдаване под наем на земеделски земи се извършва редовно по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход, лицето може да се определи като предприятие  по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин. Поради това, в този случай, полученият доход е облагаем.

Освен това, Върховният съд посочва, че осъществяването на търговска дейност, с регистрация или без регистрация като ЕТ, е трудова дейност, пораждаща задължение за осигуряване. Поради това, върху тези доходи, когато са налице  посочените по-горе предпоставки, се дължат и всички видове осигурителни вноски съгласно Кодекса за социалното осигуряване.

Критичен поглед

Според  Адвокатска кантора  „Stefanova & Partners“ , това становище създава възможност за нееднакво прилагане на закона по отношение на данъчните субекти. В закона липсва легална дефиниция кога една дейност се квалифицира като такава по занятие. Липсва регламентация дали дейността по занятие зависи от константното й извършване, от обема й или и от двете, в какъв период от време следва да е налице трайност на извършването й, представлява ли  такава получаването на доходи от рента за земеделска земя, получена по наследство или по друг безвъзмезден начин.

Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ препоръчва да се консултирате с експерт относно данъчното облагане, ако получавате доходи от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя като физическо лице.

юни 2024г.

Остави коментар:

*

Вашия имейл няма да бъде публикуван.

Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           

Call Now Button