Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

През 2020-та година, Народното събрание прие съществени промени в ЗАНН, които са в сила, от 24 декември 2021 г.

Същите регламентират някои изцяло нови процедури и срокове в  административно-наказателния процес, като част от тях го доближават в по-голяма степен до принципите, залегнали в административното производство и го  синхронизират с практиката на Европейския съд по правата на човека и Върховния касационен съд.

Пормените са многобройни и разнопосочни и тук ще маркираме само някои от тях, които касаят административно-наказателния процес и действието на административните наказания, както и нововъведните определения и санкции.

            Възможност за намаляване на глобата или имуществената санкция

Измененията в ЗАНН предвиждат възможност за  отстъпка от 20% от сумата на глобата или имуществената санкция, при плащането й в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление.

За първи път, в административно-наказателното производство, се допуска сключването на  споразумение, с което да завърши административнонаказателното производство.  Тази хипотеза е изключена при нарушения по Закона за движение по пътищата. При сключване на споразумение, глобата се определя в размер на 70 на 100 от размера на наказанието, предвидено за извършеното нарушение. Така определения размер на глобата, следва да бъде платен в 14-дневен срок, като в противен случай, споразумението отпада и се издава наказателно постановление.

Промени в сроковете за обжалване и дефиниции за маловажен случай

Удължават се сроковете за подаване на възражение по акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и за обжалване на наказателно постановление (НП): 7 дни – за възражение по АУАН и 14 дни – за обжалване на НП.

За пръв път се въвеждат специални дефиниции за „маловажен случай“, „явно маловажен случай“ и „нарушение от същия вид от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община от същия вид“.

Нов вид наказание – Безвъзмезден труд в полза на обществото

Създаден е нов чл. 16а, в който е регламентирана нов вид санкция –  безвъзмезден труд в полза на обществото. Предвидено е, това наказание да може да се налага при повторно или системно извършване на нарушение – самостоятелно или едновременно с друго наказание. Продължителността на наказанието не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години. Наказанието се налага от районния съд, който разглежда делото в едноличен състав на районния съд, а решението му подлежи на обжалване пред административния съд в 14-дневен срок. Административният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание, не по-късно от три дни от датата на получаване на жалбата или протеста.

Наказанието безвъзмезден труд се изпълнява от пробационната служба по настоящия адрес на наказания. Недопустимо е полагането на безвъзмезден труд в полза на физически лица или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие. Ако наказаният работи по трудов договор, ще му се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни. По време на платен годишен отпуск или ако е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно. Ако след изтичането на календарния срок за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото не всички часове са отработени, задължението за тях се погасява.

            Електронно правосъдие

Предвидено е право за нарушителите, при поискване, да получават наказателни постановления по електронен път до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.

При обжалване на електронен фиш, наказващият орган или учреждението, или организацията, чийто орган е издал фиша, може да се призовава чрез посочения по делото електронен адрес. Електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на компетентната администрация

януари 2022г.

Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button