Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Установяване на прикрити трудови договори при ревизия

На 27.10.2022г. Общото събрание на съдиите от I и II колегия на Върховния административен съд постанови Тълкувателно решение № 6/27.10.2022 г. по тълкувателно дело 6 / 2021 г.

Установяване на прикрити трудови договори при ревизия

Делото е образувано за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: „При установяване на данъчни и осигурителни задължения на работодатели в ревизионно производство по ДОПК, разполагат ли органите по приходите с правомощия инцидентно да обявяват (констатират) съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, когато работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 КТ, или такава компетентност имат само и единствено контролните органи на Инспекцията по труда, по реда на чл. 405а КТ ?“.

Съгласно чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. В Кодекса на труда е предвидена специална компетентност на контролните органи на инспекцията по труда, които имат право, когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2, да обявят съществуването на трудовото правоотношение с нарочно постановление, издадено от контролните органи на инспекцията по труда.

Върховният административен съд акцентира, че правомощието по обявяване съществуването на трудово правоотношение е предоставено единствено на контролните органи на Инспекцията по труда. Посочва, че възприемане на становището, че и друг административен орган, в хода на друго административно производство, разполага с правомощието инцидентно да обявява съществуването на трудово правоотношение, би било в пряко нарушение на принципа на административната компетентност, би означавало да се допусне незаконосъобразно изземване на чуждо правомощие, както и вероятност от противоречиво разрешаване на един и същ въпрос от различите органи. В ревизионното производство и в процеса по съдебното обжалване на ревизионния акт, физическото лице, предоставящо работна сила не участва, съответно е лишено от възможността да вземе становище по спорния въпрос, а работодателят не може да оспорва предварително отделни констатации, включени в мотивите на ревизионния акт.

С оглед изложеното, Върховният административен съд приема, че органите по приходите нямат правомощието инцидентно, в хода на ревизионното производство, да обявяват съществуването на трудови правоотношения по повод установяване на данъчни и осигурителни задължения на работодатели. Относно характера на правоотношението, възникнало между ревизираното и трето лице, приходните органи имат две възможности. Първата възможност е да зачетат волята на страните по правоотношението и да го приемат за гражданско, тоест такова каквото е обективирано в представения при ревизията договор, след което да пристъпят към установяване на дължимите данъчни и осигурителни задължения. Втората възможност е при възникнало съмнение, че е налице прикрито трудово правоотношение, да отнесат въпроса до контролните органи на Инспекцията по труда, на които единствено принадлежи тази преценка и едва след влизане в сила на акт, постановен по реда на чл. 405а КТ, с който се обявява за съществуващо трудовото правоотношение, приходните органи могат да приложат правилата, отнасящи се за него.

Залегналата в посоченото решение правна позиция е съществена за ревизираните лица – работодатели и ще прекрати противоречивата практика на административните органи и съдилищата, относно правомощията на различни административни органи да обявяват съществуването на трудови правоотношения.

Ние от адвокатска кантора „Stefanova & Partners“, сме готови да Ви съдействаме пред административните органи, при възникване на спорове относно естеството на правоотношенията между работодател и работник. Можете да се свържете с нас, чрез контактната ни форма.

Остави коментар:

*

Вашия имейл няма да бъде публикуван.

Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button