Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Stefanova & Partners Law Firm: Подкрепа и защита на бизнеса

Адвокат Ивайла Стефанова и екипът ѝ изграждат дълготрайни партньорства с клиентите

Всеки бизнес има нужда от подкрепата на доверен, опитен и всеотдаен екип от юристи – като Stefanova & Partners Law Firm. Базирана във Варна и Добрич, кантората си е заслужила безупречна репутация с широк спектър от правни услуги – от административно и търговско право до недвижими имоти и медиация. Stefanova & Partners си партнира с адвокатски кантори в цялата страна и може да съдейства адекватно и своевременно на клиентите си независимо в коя част на България се намират. Основателката на практиката адв. Ивайла Стефанова е вписана и като арбитър в региналната листа на най-стария арбитражен съд в България. . Разговаряме с нея, за да научим повече за кантората, която предоставя навременна и компетентна правна помощ на българи, чужденци и живеещи в чужбина българи.

Кое е най-голямото предизвикателство в сформирането на добър екип от юристи в различни области на правото?

Сформирането на екип в правната ни кантора е естествена последица от професионалното утвърждаване на юристите, които са част от него. За мен това не е целенасочен процес, а закономерност, произтичаща от признанието и оценката на работата ми, основно от страна на клиентите, но и от колеги адвокати и магистрати. Няма по-притегателни сили от личния пример и успеха. Ентусиазмът, с който подхождам към разрешаването на всеки казус, с който съм ангажирана, се оказа заразителен. По този начин постепенно привлякох колеги, с които имаме сходни морални и професионални разбирания за упражняването на нашата професия. Безусловно, отличната правна култура е базисно изискване към всички членове на екипа ни.

Какво е в основата на изграждането на дългосрочни отношения с клиентите Ви?

Кантората ни е ориентирана към комплексно правно обслужване на юридически лица. Това изисква на първо място перфектна теоретична подготовка, която да бъде постоянно утвърждавана и надграждана. Освен това са необходими познания в сферата на икономиката и финансите, и умения за водене на преговори и диалогичност. Ние се стремим да „влезем в обувките“ на клиентите си, които за нас са партньори. Това ни позволява да погледнем на ситуацията от тяхната гледна точка и да надхвърлим границата на правния анализ така, че да намерим законосъобразно и финансово обосновано решение на казуса. Смятам, че стремежът ни да сме приближен съветник на клиентите ни, е факторът, който създава трайната спойка между нас, която се съдържа в етимологията на думата „довереник“.

Какви качества трябва да притежава един арбитър, за да изпълнява ролята си добре?

За мен е изключителна чест и предизвикателство да бъда арбитър. Дългогодишната ми юридическа и адвокатска практика показва, че държавните съдилища не винаги могат да отговорят на изискванията и потребностите на бизнеса в правораздаването. Един от основните недостатъци на държавното правосъдие е в бързината на съдопроизводството, а това е елемент, който е от изключителна важност за бизнеса. Арбитражът, за разлика от държавния съд, е едноинстанционен, което позволява спорът да се разреши бързо и окончателно в много по-кратки срокове. Възможността страните да избират арбитър предпоставя вещината на състава, който ще се произнесе по имуществения спор. Това от своя страна изисква изключителна отговорност и подготовка от страна на арбитъра, който гарантира с личната си компетентност законосъобразното разрешаване на противоречията между страните. Естествено, от арбитъра се изисква абсолютна безпристрастност и обективност, които осигуряват справедливия изход от конфликта.

Кога медиацията е по-доброто решение за един съдебен спор?

Медиацията е процес, който законодателно е уреден в България още от 2004 г. За съжаление обаче, той по мое мнение не успя да намери приложението си като алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове. Причините за това са комплексни, но в резултат на този факт се достигна до законодателната техника за уреждане на задължителна съдебна медиация, която би следвало да се прилага по отношение на определен кръг съдебни производства от 1 юли 2024 г. Медиацията поставя на първо място изследването на нарушените базови потребности на индивида и търси решение, което позволява на участващите в нея да запазят отношенията си и след приключване на производството. Тя е подходяща в случаите, в които страните са готови да направят взаимни отстъпки и да преодолеят различията си доброволно, без принудата на съда.

Кой случай в кариерата Ви ще запомните завинаги и защо?

Колкото и да е странно, никога няма да забравя първото си участие в съдебен процес през 2000 г., като юрисконсулт на търговско дружество. Процесуалното представителство е моята страст и стихия. Това е любимата ми част от адвокатската професия. То изисква детайлно познаване на фактите по делото, на приложимия материален закон и процесуалните правила, които да бъдат съпоставени и насложени с бърза и трезва мисъл. Тази комплексност от знания и умения, които са необходими за участието в процеса предизвикват в мен експлозия от адреналин дори след повече от 20 години. Щастлива съм да обичам това, което работя, и да работя това, което обичам!

Варна: бул. „Владислав Варненчик“ 107, ет. 3, ап. 3
+359 885 250 650
varna@stefanovalaw.com

Линк към оригиналната статия – https://vagabond.bg/stefanova-partners-law-firm-support-and-protection-business-3878

STEFANOVA & PARTNERS LAW FIRM: SUPPORT AND PROTECTION FOR BUSINESS

Attorney Ivayla Stefanova and her team build lasting partnerships with the clients

All businesses need the support of a trusted, experienced and dedicated team of lawyers – like Stefanova & Partners Law Firm. Based in Varna and Dobrich, the firm has built an impeccable reputation with its wide spectrum of law services – from administrative and commercial law to real estate and mediation. Stefanova & Partners cooperates with other law practices from all over Bulgaria and can help its clients in a timely and adequate manner regardless of where in the country they are. The law firm’s founder, attorney Ivayla Stefanova, is also included as an arbiter in the regional list of Bulgaria’s oldest court of arbitration. We talked to her to learn more about the law firm that offers top quality professional legal services to Bulgarians both in Bulgaria and abroad, and foreigners.

What is the biggest challenge in the task of building a good team of lawyers who specialise in different fields of law?

The creation of our law firm’s team is the natural result of the professional growth and establishment of the lawyers that are a part of it. For me, this is not a targeted and coordinated process, but the objective result of the recognition and evaluation of our work, chiefly by our clients but also by our colleagues – lawyers and judges. Nothing can beat the powers of attraction of personal example and success. The enthusiasm with which I approach each of my cases proved to be contagious. By doing this, I gradually attracted like-minded colleagues with whom we share the same moral and professional ideas for how to do our job. Unconditionally, excellent law culture is a basic requirement for all members of our team.

What is in the foundation of building long-term relationships with your clients?

Our law practice is oriented towards providing complex law services to companies and organisations. First, it requires flawless theoretical knowledge that is maintained, improved and upgraded on a regular basis. Besides this, the professional has to be fluent in the fields of economy and finance, and has to be both a skilled negotiator and open to dialogue. We aim to walk in our clients’ shoes, as for us they are partners. This allows us to look at the situation from their point of view and to go beyond law analysis in a way that will allow us to find a solution to the case that is both legal and financially savvy. I think that our aim to be a close advisor to our clients is the factor that creates the lasting bond between us, which is in the etymology of the word „confidant.“

What qualities should an arbiter possess in order to be good at their job?

For me, being an arbiter is an extraordinary honour and challenge. My years of practice in law have shown that state courts are not always able to meet the business’s requirements and needs in regard to justice. One of the main flaws of state justice is the time required for legal procedures to take place, and speed is always crucial for the business. Unlike the state courts, arbitrage has just one instance. This allows for the fast resolution of the dispute; you cannot appeal the court’s decision. The ability of the sides to choose the arbiter determines the experience of the jury that is going to solve the property dispute. This, for its part, requires from the arbiter to be exceptionally well prepared and highly responsible; they have to guarantee with their personal competency that they will reach a working legal solution of the conflict between the two parties. Of course, the arbiter should be absolutely impartial and objective in order to secure the conflict’s just resolution.

When mediation is a better solution than a court case?

The Bulgarian law established mediation as a law process as early as 2004. Unfortunately, in my opinion, it failed to become a working alternative to solving legal and other disputes. The reasons for this are complex, but as a result, a law technique had to be implemented that stipulates compulsory court mediation. It should become applicable to a set of court cases starting from 1 July 2024. Mediation puts first the examination of the broken basic needs of the individual and seeks a solution by allowing the participants to preserve their relationship even after the case is closed. It is for cases when the parties are eager to make mutual concessions and to overcome their differences on their own will, without pressure from the court.

Which case in your career you will remember forever and why?

It might be strange, but I will never forget my first participation in a court case, in 2000, as the legal adviser of a company. Legal representation and assistance is my passion and element. For me, it is the best part of being a lawyer. It requires an in-depth knowledge of all the details of the case, of the applicable substantive law and the procedural rules that should be compared and laid with quick thinking. This complexity of knowledge and skills trigger an adrenaline explosion in me every time, even after over 20 years have passed since that first court case. I am happy that I love what I do and I do what I love!

Varna, 107 Vladislav Varnenchik Blvd, floor 3, apartment 3

+359 885 250 650

varna@stefanovalaw.com

www.stefanovalaw.com

Link to the original article – https://vagabond.bg/stefanova-partners-law-firm-support-and-protection-business-3878

CategoryВсички
Остави коментар:

*

Вашия имейл няма да бъде публикуван.

Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button