Open/Close Menu Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ – Вашият верен помощик
Е. Бошен е казал: „Здравето е най-ценното съкровище, което най-лесно може да се загуби.”.

Ние от адвокатска кантора „Stefanova&Partners“ споделяме тази мисъл и вярваме, че най-ценната инвестиция за всеки човек е тази в здравето му. Ние също като Вас разчитаме на лекарите и медицинските специалисти.

За съжаление, понякога медиците допускат грешки, които се отразяват негативно на здравето на пациентите. Тези грешки може да са породени от грешка в системата или човешка грешка. В тези случай лицето, което е претърпяло вреди от тази грешка, може да поиска да бъде обезщетено.

Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ беше ангажирана да защити лекар, срещу когото беше заведен иск за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди. Пациентът твърдеше, че при извършване на операцията му е допусната лекарска грешка.

В решението на съда, потвърдено от всички инстанции се посочва, че претендираната отговорност е за нарушение на основния принцип в хуманната медицина: „Да не се вреди на пациента“. Той е специфичен израз на общия принцип: „Да не се вреди другиму“, обективиран в чл. 45 ЗЗД.

Тук е важно да уточним, че отговорност за вреди за нарушение на този основен принцип се носи само, когато той е нарушен поради противоправно поведение на лекар и наличие на причинна връзка с увреждането. Несъмнено възниква отговорност за вреди, когато вредоносният резултат е следствие на  действия или бездействия на лекарите. Те могат да се отнасят за диагностициране, назначаване на изследвания, извършване на консултации, неправилни и неуспешни манипулации, интервенции и други.

Тъй като е функционална, отговорността за вреди на лечебните заведения-възложители възниква, само ако се установят лични виновни действия на лекари при и по повод на осъществяване на възложени дейности. Те са предвидени в Закона за здравето по отношение на лица, постъпили за лечение или по отношение, на които са извършени други медицински дейности. Респективно не възниква притезание за обезщетение, ако се установи, че обстоятелството, обусловило увреждането и причинната връзка между него и увреждането, са непредвидими и неизбежни.

Липсва легално определение на понятието: „лекарска грешка“, но същото се извежда от позитивната правна уредба.

Съгласно чл. 79 ал.1  от Закона за здравето – медицинската помощ в Република България се осъществява чрез прилагане на утвърдени от медицинската наука и практика методи и технологии.

Съгласно чл.80 от същия закон качеството на медицинската помощ се основава на медицински стандарти. Те са утвърдени по реда на чл.6 ал.1 от Закона за лечебните заведения и Правилата

CategoryВсички
Остави коментар:

*

Вашия имейл няма да бъде публикуван.

Stefanova & Partners
© 2021 Всички права запазени.
Дизайн и Seo от Optimiziraime.bg
logo-footer

   

           
Call Now Button